Usługi poświadczające - KSH

Zakres usług

W zakres innych usług poświadczających wynikających z kodeksu spółek handlowych (KSH) wchodzą:

 • badanie rachunkowości i działalności spółki (art. 223-226 KSH);
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczące wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów (art. 311-320, 449 KSH);
 • badanie sprawozdań zarządu dotyczących nabycia od założyciela lub akcjonariusza jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 10% wpłaconego kapitału zakładowego (art. 393-394 KSH);
 • badanie wyceny akcji będących przedmiotem obowiązkowego wykupu (art. 416-418 KSH),
 • badanie wkładów niepieniężnych związanych w warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 449-450 KSH);
 • badanie planów połączenia Spółek (art. 502-503, 516, 520 KSH);
 • badanie planów podziału Spółek (art. 536-537 KSH);
 • badanie planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 555-556 KSH).

Metodologia badania

Metodologia przeprowadzania innych usług poświadczających wynikających z KSH każdorazowo jest dostosowywana do określonego zdarzenia prawnego.

Procedury planowane są w taki sposób, aby w krótkim czasie wydać opinię biegłego rewidenta przy zachowaniu najwyższej jakości oraz wszystkich wamaganych prawem procedur.

Podstawy prawne świadczonych usług

Badanie lub przegląd są dokonywane w oparciu o przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych;
 • Ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649);
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

 

Doświadczenie

 • Spółki akcyjne notowane na giełdzie pierów wartościowych
 • Inne podmioty o różnych formach prawnych

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

  Copyright © All Rights Reserved