Audyt

W zakres usług audytowych wchodzą:

 • badanie (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych;
 • przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych;
 • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych;
 • badanie prospektów emisyjnych oraz memorandów informacyjnych spółek ubiegających się o wprowadzenie akcji/obligacji do publicznego obrotu.

   

Wykonuję usługi audytowe sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) lub według specyficznych zasad rachunkowości grupy kapitałowej (np. HGB, US GAAP).

Zakres usług

Metodologia badania

Metodologia badania opiera się na dogłębnym zrozumieniu działalności mojego klienta, na poznaniu celów i strategii, ryzyk operacyjnych i finansowych, procesów ograniczających ryzyka, przeprowadzanych transakcji oraz procedur kontrolnych i księgowych.

 

Badanie obejmuje przeprowadznie oceny procedur kontroli wewnętrznej oraz, w oparciu o starannie dobraną próbę, testowaniu procedur kontrolnych, testowaniu detalicznym transakcji gospodarczych oraz przeprowadzeniu procedur analitycznych. Testowanie trasakcji obejmuje m.in.analizę umów, wybrane zdarzenia gospodarcze, znaczące szacunki i osądy.

Podstawy prawne świadczonych usług

Badanie lub przegląd są dokonywane w oparciu o przepisy:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649);
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej;
 • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej;
 • Międzynarodowych Standardów Usług Przeglądu.

 

 

Doświadczenie sektorowe

 • Górnictwo
 • Budownictwo
 • Motoryzacja
 • Produkcja
 • Energetyka
 • Nowe technologie
 • Handel detaliczny i hurotowy
 • Usługi

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

  Copyright © All Rights Reserved